අබලන්වූ මාර්ගයක් නිසා පීඩා විඳි කිලිනොච්චිය කුඩිඉරිප්පු ජනතාවගේ සිහින ගම්මැද්දෙන් මල්ඵල ගැන්වේ 09-09-17