දැන් දේශපාලන පක්ෂවල ප්‍රශ්නය තමයි පරාජය වූ පිරිමි අපේක්ෂකයින් කොහොමද දාගන්නේ කියලා - රෝසි සේනානායක 10-03-18