අපවත් වී වදාළ මහාචාර්ය පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන නා හිමියන්ගේ ශ්‍රී දේශය පිළිබඳ අදාහන පූජෝත්සවය අද 09-02-18