බස්නාහිර සබරගමුව හා නැගෙනහිරට අද රාත්‍රීයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යටවෙයි 14-09-17