රටක් විදිහට අපිට ඉදිරියට යන්න බැරිවෙලා තියෙන්නේ ඇයි - හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කේසරලාල් ගුණසේකර 09-03-18