දින තුනක් හුස්ම ගන්න ඔක්සිජන් කිලෝ ග්‍රෑම් 48 ක් හොයා ගන්න බැරිව දුක්විඳින කාන්තාවක් 17-04-18