වලස්මුල්ල කටුවන සියාරපිටිය සහ රිටිගහ යාය විද්‍යාලයේ ගුරු හිඟයට පිළියම් ඉල්ලා දෙමව්පියන් විරෝධතාවක 10-01-18