වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව රජයේ ඉඩමකින් පස් කපා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී පතල් කැණීම් කාර්යංශය නවතයි 12-07-18