මත්ද්‍රව්‍ය හා පාතාල ක්‍රියාකාරකම් මර්දනය ගැන අවදානය යොමු වූ මාතර දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම 11-07-18