වෙඩි ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ නාගරික මන්ත්‍රී ක්‍රිෂ්ණපිල්ලේ ගිරුබානන්දන් මහතාගේ අවසන් කටයුතු 13-07-18