බන්ධනාගාරගත මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ට මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය. 12-07-18