ප්‍රදේශ කිහිපයක සිදුවූ රිය අනතුරුවලින් පුද්ගලයින් 5ක් මරුට තවත් 13කට තුවාල 12-01-18