නිලාවේලි පෙරියකුලම් වැවේ ඔරුවක් පෙරලීමෙන් 5ක් මරුට 12-03-18