දරුවන් සිව් දෙනෙකු ඇතුළු 5 දෙනෙකුට මරු කැඳවූ ඛේචවාචකයක්. 12-03-18