රන්මුතුගල කඩවල ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට 10-01-18