මි 50ක හෙරොයින් සමග පකිස්ථානුවෙක් රේගු දැලේ 09-07-18