මත්තල රක්ෂිතයක අක්කර 500 ක් එළි පෙහෙළි කර ගිනි තබා විනාශ කරයි - Hireu News 15-09-18