පුත්තලමේ ඉදි කළ 56 වන උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට 12-04-18