වත්මන් ජනපතිගේ ධූර කාලය වසර 6ක් වුණොත් මොනවා වෙයි ද 14-01-18