නීතිවිරෝධි දුම්වැටි තොගයක් සමග පුද්ගලයින් 6ක් අත්අඩංගුවට 14-03-18