ඡන්ද පැමිණිලි භාර ගැනීමට හෙට උදෑසන 6 සිට මැතිවරණ කොමිසමෙන් ජාතික පැමිණිලි විමර්ශන මධ්‍යස්ථානයක් 09-02-18