ගොකරැල්ලේ බස් අනතුරකින් 60 ක් රෝහල් ගත කෙරේ - Hiru News 10-07-18