මංගල උත්සවයකයට ගොස් නැවත එද්දී සිදුවූ අනතුරකින් 7 ක් රෝහලේ - Hiru News 15-09-18