පොදුජන පෙරමුණට සියයට 70 කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් - Hiru News 12-02-18