77 දෙනෙකුගේ ගමනාන්තය රෝහල බවට පත් කළ ගොකරැල්ලේ බස් අනතුර 10-07-18