දිස්ත්‍රික්ක 8ක රෝහල්වල වෛද්‍යවරු වැඩ වර්ජනයක 12-09-17