පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඡන්ද පෙට්ටි සහ නිලධාරීන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ප්‍රවාහනය උදේ 8 සිට 09-02-18