පුංචි ඡන්දය ජනවාරි 8 ලැබුණු ජන වරමට ගරු නොකිරීම නිසා ජනතාව ලබා දුන් පිළිතුරක් - සරත් විජේසූරිය 14-02-18