සමූහ දූෂණ සිද්ධීන් දෙකකට යුද හමුදාවේ තුන්දෙනෙකු ඇතුලූ 8 ක් අත්අඩංගුවට - Hiru News 15-02-18