මුලතිව් සහ ත්‍රිකුණාමලය අතර දුර කිලෝමීටර් 80කින් අඩු කිරීමට යුරෝ මිලියන 47.8ක මුදලකට පාලමක් 12-07-18