ගිය පාර ඡන්දෙදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාව පරද්දන්න කියලා මිලියන 800කට වඩා දෙන්න ඇහුවා - හරීන් 14-01-18