හෙට කැලණියේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 9ක ජල කප්පාදුවක් 12-03-18