බලපත්‍ර කොන්දේසි කඩ කරමින් වැලි ජාවාරමේ නිරත වූ පුද්ගලයින් 9ක් අත්අඩංගුවට 12-01-18