ස්ලිම් නීල්සන් ජනතා සම්මාන 9න් 6ක් හිරු ටී.වී. සහ හිරු එෆ්.එම්. දිනා ගනී 11-03-18