රුපියල් එක් කෝටි 90 ලක්ෂයක රත්‍රන් කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේදී රේගු භාරයට 11-07-18