කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රී ක්‍රිෂ්ණපිල්ලේ ඝාතනය කරන අයුරු (Cctv දර්ශන) 11-07-18