ඡායාරූප ශාලාවකට ඇතුලුවී කළ සොරකම Cctv කැමරාවේ සටහන් වෙයි - Hiru News 14-02-18