කළුතරදී තරුණයෙකුට අමානුෂික ලෙස කඩුවලින් කෙටූ හැටි Cctv කැමරාවේ සටහන් වෙයි - Hiru News 17-05-18