නාවික නිලධාරීන්ට එරෙහි විමර්ශනය Cid යෙන් ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලීමක්. 09-02-18