මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර්ට පහරදී ඇත්තේ දොම්පේ ආරක්ෂක නිවාසයට රැගෙන ගොස් බව Cid ය අධිකරණයට දැනුම් දෙයි 11-07-18