බොරු සාක්ෂි දුන්නැයි රවීට Cidයෙන් නඩු - Hiru News 15-09-18