නිව්ස්ෆස්ට් Class Room 251 වැනි වැඩමුළුව බිංගිරිය ශ්‍රී සරණංකර ජාතික පාසලේදී 13-09-17