මෙවර ඡන්දයේදී ඡන්දදායක ඔබ ක්‍රියා කළ යුත්තේ කෙසේ ද #Dawasa 09-02-18