Deputy Minister Arundika Fernando Removed 13-09-17