තාවකාලික Facebook තහනම ගැන පළ වන ජනතා අදහස් 12-03-18