අහසින් වැටෙන ජල බිඳ රැක ගැනීමට නොහැකිව ලතවන තිඹලව වැව අවට ගොවීන් #Gammadda #Wewa 12-01-18