ජනපතිට ඇති බාධා. එස්.බී. පහදයි - Hiru News 13-07-18