ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නම වෙනස් කරයි - Hiru News 12-07-18