එජාපය දින දෙකක විවාදයක් ඉල්ලයි - Hiru News 10-07-18