ගල්කිස්ස උණුසුම් කළ නිවාස ගැටලුව - Hiru News 11-02-18